Právnická fakulta UMB LOGO
Komenského 20
974 01 Banská Bystrica


AIS2

AIS2

Slovenská sporiteľna

Telesna vychova

umb.esn.sk

Tax challenge 2013

Trendence Graduate Barometer 2014 - Európa

Trh práce 2014

Právnická fakulta
Dnes je 24. september 2017

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici bola zriadená na základe rozhodnutia Akademického senátu UMB zo dňa 11.5.1995 vychádzajúceho z uznesenia vlády SR č. 256 zo dňa 18.4. 1995. Sídlom fakulty je mesto Banská Bystrica.

V súlade s ustanovením §1 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVŠ“ ) poslaním fakulty, ako súčasti európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať vedecko-pedagogickú prácu v odbore vied o štáte a práve s osobitným zameraním na štúdium medzinárodného a európskeho práva. S cieľom pripravovať vysokokvalifikovaných erudovaných odborníkov pre oblasť medzinárodného a európskeho práva.

Fakulta v hlavnej činnosti poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov, ďalšie vzdelávanie a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly, v oblasti výskumu Právo a medzinárodné vzťahy a k nim prislúchajúce študijné odbory a programy právnického zamerania. Fakulta vykonáva základný a aplikovaný výskum, korešpondujúci s potrebami spoločnosti založenej na poznatkoch a s potrebami spoločenskej praxe, využíva najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapája ich do tvorivej vedeckej činnosti a udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy svojou publikačnou a vedeckou činnosťou.

Referencie

Mgr. Dárius Rusnák
absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Projektový manažér a zakladateľ spoločnosti SlovakEUprojects, s. r. o.

Život študenta nie je vždy ľahký, nehovoriac o tom vtedy, ak sa chcete popri štúdiu aktívne venovať vrcholovému športu, čo bol aj môj prípad. Keď si spomeniem napríklad na obdobie skúšok a zápočtov z trestného či štátneho práva, rozprávka to veru nebola. Človek však až z odstupom času zistí, že heslo „ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku“ naozaj platí aj v reálnom živote, a že vedomosti, ktoré počas štúdia získa, mu nikto nezoberie. Myslím, že tento základ do budúcnosti mi Právnická fakulta UMB určite dala. Z môjho pohľadu patrí úrovňou vzdelávania medzi najlepšie na Slovensku. Samozrejme nemôžem nespomenúť čaro mesta Banskej Bystrice. Na tých 5 rokov, ktoré som tam strávil, mám len tie najkrajšie spomienky.

Mgr. Marek Dubovec, LL.M., S.J.D
absolvent Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnik National Law Center for Inter-American Free Trade; hosťujúci profesor na James E. Rogers College of Law, University of Arizona, Tucson, Arizona, US

Právnická fakulta UMB mi dala skvelý základ pre budúcu kariéru v oblasti medzinárodného práva, ktorému sa aktívne venujem už 10 rokov. Množstvo a kvalita ponúkaných predmetov dostatočne pripravia absolventov na akúkoľvek kariéru nielen v oblasti práva. Osobne by som chcel vyzdvihnúť najmä predmety ponúkane Katedrou medzinárodného a európskeho práva. Počas posledných piatich rokov kedy učím právo zabezpečovacích prostriedkov a medzinárodné obchodné transakcie na University of Arizona, Tucson, sa stretávam so študentmi z mnohých krajín. Zo skúsenosti môžem povedať, že absolventi Právnickej fakulty UMB by patrili k absolútnej špičke čo sa týka ich teoretických základov a pripravenosti na postgraduálne štúdium.

Oznamy

20. 3. 2011 Oznam o vytvorení sekcie "Problémy a ich riešenie" pre inform. systém AIS
 
© 2008 Právnická fakulta UMB | created by webarranger.com